Elementele obligatorii pe care trebuie sa le contina o factura

Elemente obligatorii factura. Ce trebuie sa contina o factura?

Facturile se emit, in principal, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii, iar ele stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economice.

Persoanele juridice trebuie sa emita facura in urmatoarele situatii

a) pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate;

b) pentru fiecare vânzare la distanță pe care a efectuat-o;

c) pentru livrările intracomunitare de bunuri;

d) pentru orice avans încasat în legătură cu una dintre operațiunile menționate la lit. a) și b).

Elemente obligatorii factura:

– numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;

– data emiterii facturii;

– data livrarii bunurilor/serviciilor sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;

– datele furnizorului: denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală;

– datele beneficiarului (clientului): denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului;

– denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum și particularitățile prevăzute la art. 266 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;

– baza de impozitare a bunurilor și serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operațiune netaxabilă, prețul unitar, exclusiv taxa, precum și rabaturile, remizele, risturnele și alte reduceri de preț, în cazul în care acestea nu sunt incluse în prețul unitar;

– indicarea cotei de taxă aplicate și a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcție de cotele taxei;

– in cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele și în contul furnizorului, mențiunea “autofactură“;

– in cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispozițiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă mențiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;

– in cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, mențiunea “taxare inversă“;

– in cazul în care se aplică regimul special pentru agențiile de turism, mențiunea “regimul marjei – agenții de turism“;

– dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, una dintre mențiunile “regimul marjei – bunuri second- hand“, “regimul marjei – opere de artă” sau “regimul marjei – obiecte de colecție și antichități“, după caz;

– in cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, mențiunea “TVA la încasare“;

– o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeași operațiune.

Numele-prenumele delegatului si mijlocul de transport nu mai constituie elemente obligatorii in completarea facturii la fel ca si semnatura si stampila furnizorului.

Informatiile minime pentru emitarea unei facturi

1. data emiterii;

2. identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

3. identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

4. suma taxei colectate sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia;

5. în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură, o referire specifică și clară la factura inițială și la detaliile specifice care se modifică.

De asementea, exista numeroase softuri care va vin in ajutor. Una dintre recomandarile noastre este programul de facturare Fgo.ro

Ai mai multe intrebari legate de facturare? Unul dintre expertii contabili din echipa Accounting Studio, este pregatit sa iti raspunda. Clientii nostri au mereu prioritate in munca noastra. Hai sa bem impreuna o cafea si va vom raspunde la toate intrebarile 😊 Contacteaza-ne acum.